Yttrande över betänkandet Uppsägningstvister (SOU 2012:62)

I betänkandet föreslås ändringar i regelverket kring tvister i samband med uppsägningar av arbetstagare. Betänkandet innehåller bl.a. förslag till ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Syftet med betänkandet är att begränsa arbetsgivarnas kostnader i samband med uppsägningstvister och i förlängningen främja nyanställningar genom att anställningen inte ska bestå i mer än ett år under en pågående tvist, att skadestånden ska reduceras i förhållande till antalet anställda hos arbetsgivaren samt att det inte ska gå att ogiltigförklara en arbetsbristuppsägning på grund av att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

De företag som till störst del berörs av förslagen är de företag som omfattas av LAS. Förslagen kommer att få störst betydelse för de företag som har färre än 50 anställda. Statistiska Centralbyrån uppskattar antalet företag med färre än 50 anställda till ca 1 095 000 st.