Yttrande över betänkandet Utvinning ur alunskiffer. Kunskapssamman-ställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Alunskifferutredningen föreslår ändringar i minerallagen (1991:45) och mineralförordningen (1992:285) som innebär att:

  • sökanden i ansökan om undersökningstillstånd och bearbetningskoncession särskilt ska ange om ansökan avser alunskiffer,
  • bearbetningskoncession som avser alunskiffer endast får beviljas den som visar att den är lämplig att bedriva sådan bearbetning,
  • frågan om påverkan på jord- och skogsbruket ska utredas särskilt i koncessionsärendet efter underrättelse från bergmästaren.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Därutöver föreslår utredningen en myndighetsgemensam vägledning för tillämpning av bestämmelser avseende frågan om påverkan på jord- och skogsbruket. Den föreslår även ett antal åtgärder för att öka kunskapen kring hantering av de miljörisker som är förknippade med metall- och mineralutvinning ur alunskiffer, bland annat genom inrättande av ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, ett forskningsprogram samt databaser om förekomster av alunskiffer och innovationskritiska metaller och mineral i gruvavfall från alunskiffer.