Yttrande över betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Utredaren föreslår att ett jordbruksavdrag införs som ska baseras på företagens intäkter och omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk. Återbetalningen av dieselskatten föreslås fasas ut till 2030. Utredaren föreslår även att Jordbruksverkets instruktion ska förtydligas med fokus på konkurrenskraft och lönsamhet och att Jordbruksverkets årliga uppföljning av livsmedelsstrategin ska kompletteras med ett antal nya indikatorer. Vidare föreslås att en biopremie för rena biodrivmedel införs och att den befintliga klimatpremien[1] utvidgas till att omfatta arbetsmaskiner som drivs av biogas och bioetanol samt att gödselstödet och biogasstödet ska utökas och förlängas.

Utredaren lägger följande författningsförslag:

·       Förslag till ny förordning (2021:xx) om statligt stöd till användning av vissa biodrivmedel inom jord-, skogs- och vattenbruk,

·       Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk, samt

·       Förslag till förordning om ändring i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

[1]Klimatpremien förklaras i föreliggande betänkande (sida 333) som: Regeringen beslutade i augusti 2020 att införa en premie för miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner med en effekt över 75 kW. Anslaget, som enligt Budgetpropositionen för 2021 är på 120 miljoner kronor, ska kunna användas till investeringsstöd till nya elbussar, ellastbilar och andra miljölastbilar samt eldrivna arbetsmaskiner. Energimyndigheten är ansvarig myndighet för administrationen av stödet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag