Yttrande över Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas. Det innebär att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor som ska träda i kraft vid årsskiftet inte ska införas. Parterna har även kommit överens om att de schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil ska höjas för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna. För arbetsresor med förmånsbil som drivs med elektricitet ska dock inga ändringar göras i förhållande till dagens regler. En promemoria med förslag om överenskomna lagändringar har därför tagits fram inom Finansdepartementet.

Följande ändringar föreslås i 12 kap. 27 och 29 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Det föreslås att avdrag för resor med egen bil ska få göras med 2,50 kr per kilometer (istället för dagens 1,85 kr). För skattskyldiga som gör arbetsresor med förmånsbil får elektricitet till elbil dras av med 95 öre per kilometer (oförändrat mot idag) och för andra drivmedel med 1,20 kr per kilometer (95 öre per kilometer idag).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag