Yttrande över Bolag och brott

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslagen i utredningen syftar till att förhindra att bolag används för att begå brott och andra oegentligheter. Bland annat föreslås en skyldighet för ekonomiska föreningar att lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket, att vissa bestämmelser för stiftelser anpassas i brottsförebyggande syfte, att förseningsavgifterna för sent inlämnad årsredovisning höjs och att Bolagsverket ska kunna utreda mer i registreringsärenden i syfte att identifiera brottsliga upplägg som kännetecknas av att det används målvakter som företrädare i bolag och föreningar. Dessutom har utredningen lämnat förslag på hur en revisionsplikt för mindre företag skulle kunna återinföras. Särskilt vad gäller alternativa lösningar redogör förslagsställaren för fördelar och nackdelar med förslaget och lyfter relevanta synpunkter såsom rimligheten i att låta ett kollektiv av skötsamma småföretagare bära bördan för att det i en minoritet av bolag förekommer oegentligheter, vilket ställs emot vikten av att se till samhällsnyttan med förslaget. Regelrådet kan konstatera att om förslaget att återinföra revisionsplikten för mindre företag skulle beslutas och genomföras skulle det medföra höga kostnader för berörda företag. Regelrådet menar vidare att det hade varit intressant att även se ett resonemang kring andra lösningar än en återinförd revisionsplikt, men inser att förslagsställaren varit begränsad i vilka alternativa lösningar som kan komma att bli aktuella eftersom det huvudsakliga uppdraget varit att utreda just revisionsplikten. Därtill har utredningen varit tydlig med att återinförande av revisionsplikt ses som ett trubbigt verktyg och att även andra åtgärder bör övervägas. Utifrån dessa förutsättningar anser Regelrådet att beskrivningen av alternativa lösningar får anses godtagbar. Även samtliga övriga avsnitt i konsekvensutredningen beskrivs på ett godtagbart sätt.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Regelrådets yttrande

Yttrande över Bolag och brott