Yttrande över Bolagsverkets förslag till föreskrifter om inteckningsbrevsregister (BOLFS 2009:2)

Regelrådet tillstyrker de föreslagna ändringarna. Genom ökad elektronisk hantering kommer sannolikt ändringarna att minska företagens administrativa kostnader.

Konsekvensutredningen behandlar endast kortfattat ändringarnas konsekvenser för företag och är inte utförd i enlighet med 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  I denna del är konsekvensutredningen bristfällig och bör kompletteras.