Yttrande över Boverkets extra remissrunda av ändringar i Boverkets byggregler (BBR)

Remissen innehåller förslag till ändrade regler i Boverkets föreskrifter (2011:6) om ändring i verkets byggregler. Ändringarna gäller avsnitten om bostadsutformning och luft. De föreslagna ändringarna är tänkta att gälla från den 1 juli 2014.

Boverket har under en tid arbetat med att revidera verkets byggregler (BBR) och under hösten 2013 var ett omfattande förslag till ändringar ute på remiss. I denna extra remissrunda skickas nu båda nya förslag och revideringar av tidigare förslag. Syftet med de föreslagna ändringarna är att förtydliga existerande regelverk samt underlätta och möjliggöra för byggande av små bostäder och studentbostäder.

Bland förslagen i remissen märks bl.a. att:

–          Funktionerna sömn, vila, måltider och hemarbete får överlappa varandra helt eller delvis.

–          Varje studentbostad måste inte ha ett hygienrum utan det tillåts flyttas ut ur bostaden för att användas gemensamt av tre personer.

–          Det förtydligas i reglerna om ventilation att luftreglerna är teknikneutrala och att de inte utesluter lösningar som inte utgör ventilation.

Taggar:

byggregler