Yttrande över Boverkets föreskrifter (BFS 2009:xx) om statligt stöd för hållbara städer

Konsekvensutredningen innehåller bl.a. formulär till den blankett på vilken ansökan enligt 2 § i föreskrifterna skall göras. Även om det hade varit önskvärt att formulärens utformning direkt kopplats till föreskrifterna kan dessa enligt Regelrådets uppfattning godtas.

En konsekvensutredning avseende ett statligt stödsystem måste dock, för att fylla sin funktion, innehålla uppgifter om bl.a. tillgängliga stödmedel och de administrativa kostnader som kan antas vara förenade med en ansökan om stöd (jfr 7 § förordningen /2007:1244/ om konsekvensutredning vid regelgivning/).

Den konsekvensutredning som Boverket upprättat i samband med de nu aktuella föreskrifterna saknar dock uppgifter av nu nämnt slag. Konsekvensutredningen måste därför i denna del betecknas som bristfällig.