Yttrande över Boverkets föreskrifter om alternativa energiförsörjningssystem

I remissen föreslås en ny föreskrift om alternativa energiförsörjningssystem. Syftet med föreskriften är att undanta vissa byggnader från skyldigheten enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader att utreda alternativa energiförsörjningssystem innan de uppförs. Föreskriften avser ersätta den nu gällande och tidsbegränsade undantagsregeln i 18 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader (BED) som upphör att gälla den 11 juli 2013.

Den gällande regeln undantar byggnader med en area mindre än 1000 kvadratmeter från att göra utredning om alternativa energiförsörjningssystem. Den föreslagna föreskriften undantar  bygglovspliktiga byggnader, byggnader vars totala användbara golvarea uppgår till högst 100 kvadratmeter, byggnader vars energiförsörjningssystem helt eller till övervägande del baseras på energi från förnybar (icke fossil) energi, byggnader vars energiförsörjningssystem helt eller till övervägande del baseras på fjärrvärme, fjärrkyla, energi från kraftvärme eller värmepump samt byggnader utan något system för uppvärmning. De flesta byggnader som uppförs i Sverige omfattas av den föreslagna undantagsregeln. De företag som berörs av förslaget är främst olika typer av byggherrar.