Yttrande över Boverkets förslag om ändring i verkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur byggnader ska utformas med brandskydd för att en tillfredsställande säkerhet ska uppnås. Förslaget innebär bl.a. att nya krav införs för lokaler där skyddsbehovet är som störst och att kravnivån sänks för lokaler med ett lågt skyddsbehov. Exempel på nya krav är sprinkler i vårdmiljöer, nätanslutna brandvarnare i bostäder samt ett ökat skydd i lokaler med höga personalantal och bättre möjligheter till utrymning för personer med nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga. Syftet med ändringarna är att anpassa reglerna om brandskydd till EU-rätten och till nya tekniska rön.