Yttrande över Boverkets förslag till ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd antogs för första gången år 1993 (BBR 1993:57) och har sedan dess ändrats ett antal gånger. En ny grundförfattning, Boverket byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, BBR, gavs ut den 2 maj 2011. Denna innebar dock inga ändringar av sakinnehållet utan reglerna anpassades till den nya plan- och bygglagen (2010:900) med tillhörande regeringsförordning. Den s.k. byggproduktförordningen (Construction Products Regulation), CPR
(EU nr 305/2011), ska tillämpas fullt ut den 1 juli 2013. Det innebär att nödvändiga korrigeringar i BBR avsnitt 1 och 2 också behöver träda i kraft den 1 juli 2013.

I samband med anpassningen av BBR till CPR föreslår Boverket även att vissa funktionskrav justeras, ändras, tas bort och läggs till. Syftet med de föreslagna ändringarna är att skapa ett tydligare regelverk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna i praktiken. Ändringarna kan delas upp i fyra delar:

1. Att anpassa reglerna till EU-rätten. Ett exempel på det är förslag till avsnitt 1:4 där begrepp anpassas till den nya byggproduktförordningen.

2. Att anpassa redan gällande regler med anledning av nya vetenskapliga och tekniska rön. Exempel på det är avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten och avsnitt 6:5324 Väggar, fönster och dörrar.

3. Att utveckla verifierbara funktionskrav, förtydliga krav på vilken prestanda byggnader måste uppfylla. Exempel på det är avsnitt 7 bullerskydd, där kravnivåerna till en del kommer att framgå tydligare.

4. Att förtydliga skrivningar till den nya plan- och bygglagen. Exempel på det finns i avsnitt 3 där vad som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav redovisas.