Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller två förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar.

Remissen innehåller två separata förslag till ändringar i de aktuella föreskrifterna.

Det ena författningsförslaget avser ett antal ändringar i föreskrifterna när det gäller i vilken utsträckning som de krav som gäller för nya anordningar ska gälla även vid ändring av befintliga anordningar. Detta gäller krav på skydd mot överbelastning samt krav på belysning i hisschakt och manöverutrymmen. En bestämmelse som reglerar i vilken utsträckning det är möjligt att göra avsteg från gällande krav vid ändring av befintliga anordningar föreslås justeras så att det blir möjligt att anpassa kravnivåerna även till förutsättningarna hos andra byggnadsverk än byggnader.

Det föreslås också ändringar när det gäller tidpunkter för återkommande besiktningar. Således föreslås beträffande hissar, rulltrappor och rullramper att tidpunkten för den första återkommande besiktningen senareläggs från ett och ett halvt år till två år efter det att den första besiktningen slutfördes utan allvarlig anmärkning. När det gäller linbanor och bergbanor föreslås att de årliga återkommande besiktningarna ska vara mer omfattande vart femte år.

Slutligen föreslås på ett flertal ställen i föreskrifterna kompletteringar och andra justeringar av hänvisningar till Boverkets och andra myndigheters föreskrifter och standarder.

Remissen innehåller också förslag till nya bestämmelser med kvalifikationskrav för ackrediterade kontrollorgan, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Det anges i remissen att de krav som enligt förslaget ska ställas i Boverkets föreskrifter i allt väsentligt ska överensstämma med de krav som för närvarande ställs i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) särskilda föreskrifter (STAFS 1999:5) för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. som kommer att upphöra vid utgången av år 2015. I konsekvensutredningen anges att ändringarna inte kommer medföra någon påverkan på berörda företags administrativa eller andra kostnader, konkurrensförhållanden eller förutsättningar i övrigt eftersom reglernas materiella innehåll i allt väsentligt överensstämmer med Swedacs hittills gällande motsvarande regler.

Regelrådet delar denna uppfattning och det här aktuella yttrandet kommer därför att i det följande endast behandla det förstnämnda förslaget om i vilken utsträckning krav på nya anordningar ska gälla även vid ändring av befintliga anordningar.

 

Taggar:

Hissar