Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i föreskrifter om energideklaration för byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslagsställaren har beskrivit bakgrund och syfte med förslaget, om inga effekter kommer till stånd, överrensstämmelse med EU-rätten, företagens branschindelning, administrativa kostnader, övriga kostnader och verksamhetspåverkan, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser.

Alternativa lösningar, företags storlek och antal, konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företags förutsättningar är inte beskrivet så att konsekvenser framgår.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag