Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga

Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny plan- och bygglag som ska träda ikraft den 2 maj 2011. I denna lag ersätts begreppet kvalitetsansvarig med kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig ska vara certifierad. Remissen innehåller Boverkets förslag till föreskrifter för certifiering av kontrollansvariga och ersätter verkets föreskrifter för certifiering av kvalitetsansvariga. Syftet med förslaget är att föreskrifterna ska överensstämma med överordnad lagstiftning. Förslaget innehåller bl.a. följande förändringar. Behörigheten för kontroll av enkel art ska slopas medan krav på dokumenterad kunskap om den nya plan- och bygglagen med tillhörande regler, entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen tillkommer och ska bli föremål för kunskapsprov. Vidare föreslås en övergångsregel som innebär att personer som i dag är certifierade kvalitetsansvariga ska ha rätt att arbeta som certifierade kontrollansvariga även fortsättningsvis under förutsättning att de senast den 31 december 2012 har klarat föreskrivet kunskapsprov.