Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om certifierade byggprojekteringsföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att företag ska kunna certifiera sig som certifierade byggprojekteringsföretag i två behörighetsklasser. För den som inte vill certifiera det egna företaget finns möjlighet att anlita ett certifierat företag för bedömning av projekteringen. Viss påverkan på företags kostnader och konkurrensförhållanden förutses av förslagsställaren.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser. Även beskrivning av berörda företag, påverkan på företagens kostnader och verksamhet, konkurrensförhållanden för berörda företag, påverkan på företagen i andra avseenden och särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning har beskrivits tillräckligt väl. Beskrivningen av hur företagens kostnader påverkas hade med fördel kunnat förtydligas ytterligare i några avseenden men är som nyss nämnts tillräcklig även i befintligt skick.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag