Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om energimätning i byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till föreskrifter om energimätning i byggnader.

Det anges att de föreslagna föreskrifterna ersätter gällande föreskrifter med samma namn. De bestämmelser i förslaget som gäller beräkning av byggnadens energiprestanda samt kriterier för undantag från individuell mätning och debitering (IMD) av värme anges motsvara idag gällande föreskrifter utan ändringar i sak. Nya bestämmelser föreslås införas om mätsystem, fakturerings- och användningsinformation samt kostnadsfördelning. De nya reglerna föreslås träda i kraft under våren eller försommaren 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag