Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Boverkets förslag till föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader. Föreskrifterna baseras på lagen (2021:x) om klimatdeklaration för byggnader och förordningen (2021:x) om klimatdeklaration för byggnader[1]. I klimatdeklarationen ska, utöver de uppgifter som följer av 7 § lagen om klimatdeklaration för byggnader och 6 § förordningen om klimatdeklaration för byggnader även redovisas de uppgifter som följer av Boverkets formulär för klimatdeklaration.

Vid en beräkning av klimatpåverkan i produktskedet[2] föreslås att specifika klimatdata[3] eller generiska klimatdata[4] ska användas. Specifika klimatdata ska vara från en miljövarudeklaration som är framtagen enligt en beräkningsmetod som följer produktspecifika beräkningsregler med inventeringsdata ur ett livscykelperspektiv. Miljövarudeklarationen ska vara tredjepartsgranskad eller motsvarande. Generiska klimatdata ska vara data ur Boverkets klimatdatabas för klimatdeklarationer.

Vid beräkning av klimatpåverkan i byggproduktionsskedet[5] föreslås att specifika klimatdata eller generiska klimatdata ska användas. För uppgifter om transportavstånd, transportslag, bränslen, energianvändning och byggspill i byggproduktionsskedet kan specifika klimatdata eller generiska klimatdata användas som indata i beräkningen. Specifika klimatdata för transportavstånd, transportslag och bränslen ska användas åtminstone för de tre byggprodukter som står för de största mängderna i vikt. Generiska klimatdata ska vara data ur Boverkets klimatdatabas för klimatdeklarationer.

En klimatdeklaration ska ges in av deklaranten på ett formulär som Boverket har fastställt

[1] Regelrådet har yttrats sig över ärendet Klimatdeklaration för byggnader (Ds 2020:4), vid sammanträde den 29 april 2020. Ärendenummer RR 2020-36.
[2] Med produktskede avses enligt föreskriftsförslagets 2 § råvaruförsörjning, transport och tillverkning av byggprodukter.
[3] Med specifika klimatdata avses enligt föreskriftsförslagets 2 § data för en specifik resurs eller för specifika förhållanden för byggnaden.
[4] Med generiska klimatdata avses enligt föreskriftsförslagets 2 § data för resurs som är representativ för svenska förhållanden. Med resurs avses enligt föreskriftsförslagets 2 § material och energi.
[5] Med byggproduktionsskede avses enligt föreskriftsförslagets 2 § transport till byggarbetsplatsen samt bygg- och installationsprocessen.