Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till föreskrifter om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Författningsförslaget preciserar kraven i 3 kap. 8 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Avdelning I i författningsförslaget anges innehålla övergripande bestämmelser om bland annat tillämpningsområdet, byggprodukter, projektering, utförande och kontroll. När det gäller Avdelning II i författningsförslaget anges det innehålla bestämmelser vid uppförande av nya byggnader. Avdelning III i författningsförslaget, slutligen, innehåller bestämmelser vid ändring av byggnader. Bestämmelserna reglerar hur anpassning och avsteg från kraven i avdelning II får göras vid ändring av byggnader.

Ändringarna anges främst omfatta reglernas uppbyggnad och struktur. Sammantaget anges förslaget innebära att den totala regelmassan avseende säkerhet i händelse av brand minskar med omkring hälften jämfört med idag. Avsikten anges inte ha varit att ändra den säkerhetsnivå som följer av om reglerna tillämpas som helhet. I många fall har bestämmelser omarbetats i stor utsträckning jämfört med dagens regler eller inte inarbetats alls i författningsförslaget, vilket kan innebära vissa mindre justeringar av gällande kravnivå.

Det anges emellertid finna ett undantaget från den principen, som avser fem områden där en teknik- och samhällsutveckling har skett i stor omfattning under den tid som förflutit sedan den senaste större ändringen av reglerna om säkerhet i händelse av brand i byggnader trädde i kraft år 2012. Det handlar om s.k. gröna tak och fasader, brandbestämmelser avseende viss ny teknik (såsom solpaneler, energilagring och alternativa drivmedel) och avseende flervåningsbyggnader med brännbar stomme. Vidare ingår höga byggnader och brandskydd i trygghetsboenden och liknande i de fem områden där ändringar i sak övervägts i högre grad och i förekommande fall föreslagits.

Det bakomliggande förslaget

Förslag