Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.

I sak anges förslaget innebär bland annat följande. De föreslagna föreskrifterna preciserar det tekniska egenskapskravet i 3 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att byggnader ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär oacceptabel risk för olyckor. Förslaget till nya föreskrifter – som har tre kapitel – anges bygga på en ny regelmodell för Boverkets byggregler. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Samtidigt upphävs motsvarande regler om säkerhet vid användning i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. Den nya författningen föreslås ha en övergångstid om ett år. Kapitel 1 i den nya författningen anges innehålla övergripande bestämmelser om bland annat tillämpningsområdet, byggprodukter, projektering, utförande och kontroll. Kapitel 2 anges innehålla bestämmelser vid uppförande av nya byggnader. Kapitel 3, slutligen, anges innehålla bestämmelser vid ändring av byggnader. Bestämmelserna där reglerar hur avsteg från kraven i kapitel 2 får göras vid ändring av byggnader.

Det bakomliggande förslaget

Förslag