Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler som träder ikraft den 1 november 2015, kan skolor ansöka om statsbidrag för att rusta upp sina lokaler i syfte att förbättra den fysiska miljön. Boverkets förslag till föreskrifter innehåller en precisering av formen för en ansökan om bidrag och vilka handlingar som ska bifogas denna. Förslaget innehåller även en precisering av slutlig utbetalning och slutrapport.

Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 november 2015.

 

Taggar:

stadsbidrag