Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Remissen innehåller Boverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Föreskrifterna avses vara ett komplement till förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga och syftar till att främja ett innovativt byggande för att öka utbudet av bostäder för unga. Förslaget innebär att stöd efter ansökan får lämnas till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Föreskriften förväntas träda i kraft den 1 juni 2013.