Yttrande över Boverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter om energi och utsläpp från fastbränsleeldning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bestämning av en byggnads energianvändning vid normalt brukande och förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader, Boverkets föreskrifter (2007:5) om certifiering av energiexpert och förslag till ändringar i avsnitt 6 och 9 i Boverkets byggregler (2011:6).

De föreslagna nya föreskrifterna om bestämning av en byggnads energianvändning vid normalt brukande ska användas både vid verifiering av energikrav i färdigställt byggnad och när man upprättar energideklarationer. Föreskrifterna medför följdändringar i avsnitt 9 i Boverkets byggregler och i föreskrifterna om energideklarationer och föreskrifterna om certifiering av energiexpert. I avsnitt 9 i Boverkets byggregler införs bestämmelser om verifiering av energikraven. Byggherren ska genom förslaget kunna välja att verifiera den specifika energianvändningen i byggnaden genom beräkning vid färdigställande av byggnaden eller genom mätning av den färdiga byggnaden. Föreskrifterna om energideklarationer och om certifiering av energiexperter behöver ändras för att föreskrifterna om bestämning av en byggnads energianvändning vid normalt brukande tillkommer. Den certifierade energiexperten anges behöva ha kunskaper om hur byggnadens energianvändning vid normalt bruk ska bestämmas och det föreslås också några smärre justeringar i föreskrifterna om energideklarationer.

Ändringarna i avsnitt 6 i Boverkets byggregler anges innebära att nya krav ställs på utsläpp av partiklar och kolmonoxid samt på verkningsgrad för fastbränslepannor. Vidare föreslås att kraven på vissa utsläpp från byggnader med fastbränslepannor skärps. Utsläppskraven anges läggas i nivå med de krav som kommer att gälla enligt EU-krav på ekodesign.