Yttrande över Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (2015:46)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller bl.a. förslag till införandet av ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk, en så kallad loggbok. Förslaget innebär att de byggherrar och förvaltare som omfattas av förslaget ska skapa och förvalta loggböcker. Författningsförslaget innehåller även de grundläggande bestämmelserna för en reglering om loggbok, vilket behöver kompletteras med exempelvis föreskrifter, vägledning och informationsinsatser. Boverket förslag innebär att loggbok ska tas fram och användas för vissa byggnadsverk, men att byggherren själv kan välja vilket loggbokssystem som ska användas, bara vissa grundläggande krav uppfylls. För de byggnadsverk som inte omfattas av regleringen ska det fortfarande vara frivilligt att använda loggbok.

Taggar:

nybyggnation