Yttrande över Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess – förenklad kontroll av serietillverkade hus

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) respektive förordningen (2911:338) och innebär att delar av de uppgifter som idag ligger på byggnadsnämnderna överförs till certifierade sakkunniga. De sakkunniga får en utökad roll att kontrollera projekteringen av bostäder utifrån de krav som de är certifierade för. Den bedömning som de sakkunniga gör i ett sakkunnigintyg ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Förslaget avser därutöver ett införande av möjligheten för byggherrar att låta ett certifierat byggprojekteringsföretag utföra projekteringen i ett byggprojekt. De bedömningar som redovisas i projekteringshandlingarna ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt plan- och bygglagen.

Förslaget gäller endast nybyggnad av bostäder, vilket även omfattar flytt av befintliga byggnader till en ny plats.

Den nuvarande bygglovsprövningen av utformningsdelen av kravet på lämplighet för sitt ändamål och kravet på tillgänglighet och användbarhet föreslås upphöra. Denna ändring är inte bara begränsad till nybyggnad av bostäder, utan gäller alla åtgärder under byggprocessen. Kraven för lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet och användbarhet flyttas istället till bedömningen inför startbeskedet under byggprocessen. Bedömningen flyttas därmed till ett senare skede. Byggnadsnämnden kommer inte längre att kunna avslå en ansökan om bygglov med motiveringen att dessa krav inte är uppfyllda. Det införs en upplysningsplikt för byggnadsnämnden för att på ett tidigt stadium kunna uppmärksamma byggherren[1] om uppenbara brister i bygglovshandlingarna som medför att startbesked inte kan medges.

Förslagsdelarna kan genomföras var för sig eller tillsammans.

[1] ”den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten (1 kap. 4§ PBL).

Taggar:

byggprocess