Yttrande över Boverkets rapport Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen presenteras förslag till sanktioner mot kommunernas byggnadsnämnder som överskrider handläggningsförfarandets tidsfrister om förhandsbesked, lov och anmälan. Förslaget innebär att de avgifter som byggnadsnämnden tar ut för ovan nämnda ärenden ska reduceras med en femtedel för varje vecka som aktuell tidsfrist överskrids. Efter fem veckor blir avgiften noll. Vidare förtydligas nuvarande regler om tidsfrister och dessa kompletteras på ett antal punkter för att det lättare ska gå att avgöra när en ansökan är fullständig och hur tidsfristerna ska räknas.

I remissen föreslås ändringar i följande författningar:

Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)
Plan- och byggförordningen (2011:338)

Taggar:

sanktioner