Yttrande över delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De delar av betänkandet som är föremål för den aktuella remissen avser skatt på avfall som förbränns (avsnitt 1.3, kap. 7–15 samt avsnitt 21.3 i betänkandet).

Förslaget innebär att en skatt på förbränning av avfall införs i en egen lag (lag om skatt på avfall som förbränns) och utformas enligt en nettobeskattningsmodell. Enligt förslaget tas skatt ut för avfall som förs in till en avfallsförbrännings­anläggning eller en samförbränningsanläggning. För avfall som förs ut från anläggningen medges avdrag från skatt. Skatteavdrag medges även för farligt avfall samt för biobränsle som förts in till anläggningen. Skattskyldig ska vara den som bedriver verksamhet på avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningen.

Taggar:

skatter