Yttrande över delbetänkandet En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Konsekvensutredningen är i stora delar väl genomförd. Det förekommer utförliga och tillräckliga beskrivningar av flertalet överväganden och relevanta aspekter. Redovisningarna av bakgrund och syfte, alternativa lösningar, särskilda hänsyn till ikraftträdande och konkurrensaspekter är föredömliga. Det är också positivt med den utförliga redovisningen av genomförda samråd och sammanfattningar av remissinstansers framförda synpunkter i tidigare relevanta utredningar. Redovisningen av berörda företag och påverkan på deras kostnader och verksamhet innehåller värdefull information, men även brister. Dels återfinns beskrivningen av vissa kostnader inte alltid i avsnittet om konsekvensutredning, utan på andra ställen i betänkandet, dels är många kostnader inte heller kvantifierade, och det saknas motivering till varför så är fallet. Sammantaget är det svårt att få en klar bild av förslagets effekter på olika typer av berörda företag. Såvitt Regelrådet förstår är den reviderade eIDAS-förordningen ännu inte antagen, vilket kan vara en anledning till att utredningens förslag och alla konsekvenser inte är fullständigt utredda i detta delbetänkande. Utredningens slutbetänkande är aviserat till maj 2024. Regelrådet förutsätter att utredningen får fortsätta sitt arbete tills den reviderade eIDAS-förordningen är antagen och att behövliga förtydliganden och kompletteringar i innevarande konsekvensutredningen omhändertas i slutbetänkandet.

Trots vissa brister bedömer Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag