Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen lämnas förslag till förordning om ändring i postförordningen (2010:1049). Det föreslås bl.a. att kravet på övernattbefordran i den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst för brevbefordran där minst 95 procent av breven ska ha delats ut senast den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen. Kravet ska gälla alla brev, oavsett var i landet brevet lämnas in. Förslaget ska säkerställa att det även framöver finns en samhällsomfattande posttjänst som på ett effektivt sätt möter samhällets behov av att skicka brev.

Utredningen föreslår också att prisregleringen i postförordningen ska ändras så att den avser enstaka brev upp till 250 g som befordras över två arbetsdagar. Vidare ska pristaket bli mer flexibelt genom att det i pristaksberäkningen införs en parameter som tar hänsyn till den utsedde tillhandahållarens minskande volymer av brev upp till 250 g. Utredningen rekommenderar att pristaket endast ska omfatta en bastjänst. Enligt utredningen skulle en pristaksreglering utformad på detta sätt säkerställa ett basutbud av posttjänster till rimliga priser för alla användare och samtidigt öka flexibiliteten för postoperatören genom längre leveranstider. Utredningen föreslår även en särskild reglering av kvalitetskrav för de gränsöverskridande postförsändelserna inom Europeiska unionen för att uppfylla kraven som ställs på Sverige i postdirektivet.

 

Taggar:

postbefordran