Yttrande över departementspromemorian Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15)

Betänkandet innehåller ett förslag till ändringar i förslaget till ny skollag (prop. 2009/10:165). De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak att betyg ska sättas i slutet av varje termin från och med årskurs sex i grundskolan, sameskolan samt i grundsärskolan. I specialskolan ska betyg sättas fr.o.m. årskurs sju. Syftet med de föreslagna ändringarna är ökade möjligheter till en systematisk uppföljning av elevernas kunskaps-utveckling och att skapa förutsättningar för en bättre måluppfyllelse.