Yttrande över departementspromemorian En ny energimärkningslag (Ds 2010:34)

I promemorian lämnas förslag till en ny lag om märkning av energirelaterade produkter för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser. Vidare föreslås att lagen (2008:112) om ekodesign utökas att, utöver energianvändande produkter, omfatta även energirelaterade produkter. Med en energirelaterad produkt avses i den nya lagen en produkt som omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU. Sådana föreskrifter synes ännu inte antagits. Syftet med förslagen är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna, främst vad avser energieffektivitet men även beträffande användning av andra väsentliga resurser. Förslagen innebär att företag kostnadsfritt ska tillhandahålla produktinformation om produkternas energiförbrukning m.m. dels genom märkning av produkterna och dels i form av informationsblad. Vidare föreslås att tillsynsmyndigheten ska få meddela förelägganden och förbud som behövs för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs. Ett sådant föreläggande kan avse att en leverantör ska tillhandahålla de upplysningar, handlingar, varuprover eller liknade som behövs för tillsynen. Vidare föreslås att myndigheten ska få meddela föreskrifter om skyldighet för företagen att ersätta myndigheten för eventuella kostnader i samband med provtagning och undersökning av prover. Postadress