Yttrande över departementspromemorian Enklare avbetalningsköp (Ds 2011:11)

I promemorian föreslås ändringar i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och konsumentkreditlagen (2010:1846). Syftet med ändringarna är att underlätta avbetalningsköp på distans. I sak föreslås att de uppgifter som krävs för att säljaren ska kunna återta en vara genom handräckning om köparen inte betalar ska kunna dokumenteras elektroniskt under förutsättning att det signeras av köparen med en avancerad elektronisk signatur. Beträffande distansavtal om en finansiell tjänst föreslås, för det fall att en konsument ångrar sig och näringsidkaren har rätt till ersättning, att ersättningen står i proportion till den dittills erlagda prestationen i jämförelse med hela den avtalade prestationen.