Yttrande över departementspromemorian Etableringsjobb

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lagändringar på flera områden i syfte att möjliggöra ett införande av etableringsjobb enligt den principöverenskommelse som arbetsmarknadens parter; LO, Unionen och Svenskt Näringsliv, slutit hösten 2017.

 

Enligt principöverenskommelsen är etableringsjobb en typ av kollektivavtalad anställning som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetstagaren ges möjlighet att under som längst två år skaffa kunskaper och erfarenheter hos en arbetsgivare. Anställningen ska därefter normalt kunna leda till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Arbetstagaren ska ges möjlighet att delta i utbildning i svenska för invandrare och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Av principöverenskommelsen framgår vidare att lönen ska vara 8 000 kronor och att den som anställs med etableringsjobb ska beviljas etableringsbidrag av staten som innebär att den disponibla inkomsten motsvarar vad en arbetstagare typiskt sett får om vederbörande har lägsta lön.

 

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i det så kallade januariavtalet kommit överens om att etableringsjobben ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna i etableringsjobben inte går förlorade.

 

Lagförslagen i promemorian avser följande:

Statlig ålderspensionsavgift ska betalas för arbete i etableringsjobb.
Bestämmelser införs om samordning mellan den statliga ersättningen i etableringsjobb och förmånerna sjukpenning och smittbärarpenning i socialförsäkringsbalken så att sjukpenning inte ska lämnas på grundval av statlig ersättning när den försäkrades arbetsgivare i etableringsjobbet ska svara för sjuklön enligt lagen om sjuklön.

 

Om en arbetsgivare ska svara för sjuklön för samma dag som sjukpenning kommer i fråga, ska sjukpenningens storlek beräknas på grundval av en sjukpenninggrundande inkomst som inte omfattar statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb hos den arbetsgivaren.

 

Smittbärarpenning ska minskas med statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb i den utsträckning den statliga ersättningen lämnas för samma tid som smittbärarpenningen. Om en smittbärare har inkomst av anställning i etableringsjobb, ska smittbärarpenning lämnas endast till den del den överstiger en inkomst som även omfattar den statliga ersättningen för det arbetet.

Det ska tydliggöras att det är den för vars räkning arbete i etableringsjobb utförs, och inte staten, som ska anses som arbetsgivare enligt bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst i socialförsäkringsbalken.
Statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb ska betraktas som tidigare förvärvsinkomst när det bestäms med vilket belopp per dag som ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen ska lämnas.
Föreskrifter ska få meddelas om arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter som har betydelse för ärenden om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb till personer som är eller kan komma att bli anställda i etableringsjobb.
Arbetsgivaren som har eller har haft anställda i etableringsjobb ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.
Föreskrifter ska få meddelas om skyldighet för arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till den myndighet som anges i föreskriften lämna in en kopia av avtalet och lämna uppgifter som har betydelse för ärenden om etableringsjobb.
Böter ska kunna utdömas för den som inte fullgör uppgiftslämnarskyldigheten för arbetsgivare och partsorganisationer.
Försäkringskassan ska få ha direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen vid beräkning av ersättning till den som tar del av insatser inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
I promemorian lämnas även förslag om utbetalning, kontroll och personuppgiftsbehandling inom arbetsmarknadspolitiken generellt.

Alla ekonomiska stöd för anställning som har beslutats av Arbetsförmedlingen ska få tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på skattekontot.
Arbetsförmedlingen ska få rätt att begära in vissa uppgifter från kreditinstitut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag i syfte att kontrollera om förutsättningarna för utbetalningar av stöd till arbetsgivare är uppfyllda. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt utan dröjsmål.
Arbetsförmedlingen ska få behandla personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten om det är nödvändigt för kontrollen av stöd till arbetsgivare och individer som tar del av insatser inom området.
Promemorians förslag omfattar följande författningar:

Förslag till lag om skyldighet för kreditinstitut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.
Socialförsäkringsbalken
Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
Lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket
Lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningssystem
Lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Upphävande av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Taggar:

etableringsjobb