Yttrande över departementspromemorian Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

I remissen föreslås ändringar i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som träder i kraft den 1 januari 2012. Lagens tillämpningsområde avses utökas så att även kollektivtrafik på vatten omfattas samt att förordning (EG) nr 1370/2007 (kollektivtrafikförordningen) görs tillämplig på kollektivtrafik på vatten. Det lämnas även förslag till en ny förordning om kollektivtrafik. I författningarna föreslås bl.a. att en regional kollektivtrafikmyndighet ska ha möjlighet att etablera nationsöverskridande kollektivtrafik och att en kommun i vissa fall får finansiera bättre kollektivtrafik än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars skulle ha tillhandahållit. Syftet med de föreslagna förändringarna är att bättre tillgodose resenärernas behov av ett sammanhållet system av kollektivtrafik.