Yttrande över departementspromemorian Vissa apoteksfrågor (Ds 2009:49)

Promemorian innehåller förslag till ändringar i läkemedelslagen (1992:859), lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Ändringarna avser främst införandet av en ny nationell symbol för apoteksverksamhet och krav på tillstånd för tillverkning av extemporeläkemedel.

Taggar:

apoteksfrågor