Yttrande över departementsskrivelsen En ny lag om försäkringsdistribution, Ds 2017:17

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser en ny lag om försäkringsdistribution som ska ersätta lagen om försäkringsförmedling.

 

Med försäkringsdistribution avses i förslaget verksamhet som består i att ge råd om försäkringsavtal, att föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås, för annans räkning ingå ett sådant avtal eller bistå vid förvaltning och fullgörande av avtalet. Lagen ska inte tillämpas på sidoverksamma försäkringsförmedlare när de distribuerar försäkringar som kompletterar en vara eller tjänst om förutsättningarna angående försäkringsskyddets omfattning och premiens storlek är uppfyllda.

 

Med försäkringsdistribution avses inte verksamhet som utgör värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden som gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkringar som är exponerade mot marknadsvolatilitet. Enligt förslaget ska istället lagen om värdepappersmarknaden tillämpas för dessa investerings- och pensionsförsäkringstjänster.

 

Förslaget avser bland annat bestämmelser som reglerar en ansökan om tillstånd för försäkringsförmedling och för vilken verksamhet sådant tillstånd krävs samt vilken kompetens den som utövar försäkringsförmedling måste ha för att få tillstånd. Vidare regleras krav på bland annat fortbildning och yrkesutveckling. Regler införs avseende vem som ska kontrollera att kraven uppfylls.

 

Det införs vidare krav på lämplighet för att få bedriva försäkringsdistribution, liksom för att få ingå i ledningen i ett försäkringsföretag som bedriver försäkringsdistribution. En definition av nära förbindelser och kvalificerat innehav tas in i den nya lagen. Krav införs på när Finansinspektionen ska underrättas avseende nära förbindelser.

 

Möjligheten för försäkringsförmedlare att få utöva sidoverksamhet i form av mottagande och vidarebefordran av order samt investeringsrådgivning med avseende på vissa fondandelar tas bort. För att få utöva sådan verksamhet ska det krävas tillstånd till värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden. Försäkringsförmedlare som är registrerade för förmedling av alla slag av försäkringar eller enbart livförsäkringar ska kunna få ett särskilt tillstånd (sidotillstånd) för investeringsrådgivning om fondandelar som ska ingå som tillgångar i en fondförsäkring eller depåförsäkring. Den som har fått sidotillstånd ska registreras hos Bolagsverket. För en försäkringsförmedlare med sidotillstånd ska de krav på startkapital eller ansvarsförsäkring som följer av lagen om värdepappersmarknaden och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen gälla.

Förslaget innebär att det blir svårare för en försäkringsförmedlare att undgå sanktioner genom att själv ansöka om att återkalla sitt tillstånd.

Bestämmelser och krav avseende omsorgsplikt, anpassning av rådgivning och om skyldighet att i vissa fall avråda en kund från köp förs över till den nya lagen. Ett krav införs på att försäkringsdistributörer ska handla hederligt, rättvist och professionellt.

Vidare införs bland annat bestämmelser avseende ersättningar till och från tredje part vid all form av försäkringsdistribution, liksom förbud mot viss marknadsföring.

Utöver genomförandet av försäkringsdistributionsdirektivet lämnas även förslag till nya krav om rådgivning om andelar i fonder inom fondverksamhet till kunder. Förslaget innebär att de bestämmelser i lagen om värdepappersmarknaden som fondbolag och AIF-förvaltare ska tillämpa när det utför sådan rådgivning ska tillämpas vid rådgivning till alla kunder.

Förslaget innefattar också ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att värdepappersföretag ska tillhandahålla information om klagomål från kunder och om hur hanteringen av sådana klagomål ska ske.