Yttrande över departementsskrivelsen Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag med anledning av konventionen den 7 oktober 2009 mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel. Förslaget avser en bestämmelse om att ersättning ska utgå enligt expropriationsregler i de fall ingrepp görs i den gränsöverskridande renskötseln som kan försvåra renskötseln i området. Ersättning ska utgå med 125 procent av den förlust en sameby lider genom förlorat bruk av ett område under konventionens giltighetstid och en ansökan om ersättning ska, enligt förslaget, kunna ställas direkt till regeringen. En särskild regel införs om ersättning från staten till markägare och innehavare av särskild rätt till renbetesområdet om deras markanvändning väsentligt försvåras till följd av konventionen. Förslaget slår fast att en muntlig förhandling i Överprövningsnämnden ska vara offentlig om inte särskilda skäl talar mot detta. I övrigt utgår förslaget från det tidigare lagförslaget i 2010 års promemoria (Ds 2010:22).

Taggar:

renskötsel