Yttrande över Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Utredningen lämnar förslag till ändringar i en rad författningar. Dessa är:

• Skollagen (2010:800)

• Gymnasieförordningen (2010:2039)

• Skolförordningen (2011:195)

• Förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet

Utredningen lämnar förslag i fyra delar. Den första delen rör beslut om och beräkning av bidrag till verksamheter med enskild huvudman. I denna del föreslås bland annat att hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän ska förutom grundbelopp, och i förekommande fall tilläggsbelopp, också bestå av ett strukturbelopp. I detta belopp ska ingå alla de resurser som fördelas utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov, med undantag för sådana resurser som fördelas enligt reglerna om tilläggsbelopp. Vidare föreslås att sådana kostnader som kommuner har kopplade till sitt generella myndighetsansvar eller till sitt huvudmannaansvar enligt skollagen inte ska ingå i underlaget för fastställande av bidrag. Det föreslås också att dagens schablon avseende kommuners ersättning till enskilda huvudmän för administrativa kostnader ska tas bort och istället ska ersättning för administrativa kostnader fastställas utifrån kommunens egna kostnader för administration. Ytterligare ett förslag i denna del är att de olika kostnadsposterna i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet och att beslutade grundbelopp ska stämmas av mot faktiskt utfall i ett nytt beslut senast den 30 september året efter det år bidraget avsåg. Avstämningen av grundbeloppet kan innebära att enskilda huvudmän ska kompenseras.

I den andra delen som handlar om ekonomisk information på enhetsnivå föreslås att ett krav på jämförbar ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå införs för såväl kommunala som enskilda huvudmän. I förslaget ingår vad som ska innefattas i den ekonomiska redovisningen. Vad gäller kommuners inflytande vid tillståndsprocessen, som är den tredje delen, föreslås att det i skollagen ska anges att vid bedömning av om en etablering skulle innebära påtagliga negativa följder ska det särskilt beaktas intressena av alla elevers rätt till likvärdig utbildning samt att en överetablering av skolor inte uppstår. Slutligen föreslås det i den fjärde delen att ett krav på formell ansökningshandling ska införas i förskoleklass, grundskola, och grundsärskola med enskild huvudman.