Yttrande över Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Detaljplanekravet, SOU 2017:64, som är ett delbetänkande av Översiktsplaneutredningen. Enligt utredningens kommittédirektiv ska det bland annat utredas och lämnas förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering och hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för översiktsplaneringen. Enligt direktivet ska utredningen föreslå hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en tillkommande eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan, samt även föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas. Dessa frågor behandlas i det nu remitterade betänkandet.

I betänkandet föreslås en lag om betydelsen av termerna tätbebyggelse och samlad bebyggelse. Av denna lag framgår att regeringen får meddela föreskrifter om kriterier för tätbebyggelse och samlad bebyggelse. Sådana föreskrifter föreslås avse bebyggelse av en viss minsta omfattning och täthet eller mark som används eller kommer att användas för ett visst ändamål. Vidare anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka geografiska områden som utgör tätbebyggelse eller samlad bebyggelse.

De föreslagna begreppen tätbebyggelse och samlad bebyggelse föranleder också följdändringar i miljöbalken (1998:808), ordningslagen (1993:1617), plan- och bygglagen (2010:900), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, plan- och byggförordningen (2011:338) samt miljöprövningsförordningen (2013:251).

I plan- och bygglagen (2010:900) föreslås även att kommunen med en detaljplan ska pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för en åtgärd som kräver bygglov, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för ett industriområde, ett köpcentrum, parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse, en skidbacke, en skidlift eller en linbana med tillhörande anläggningar, en hamn för fritidsbåtar, ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse, en permanent campingplats, en nöjespark eller en djurpark.

I betänkandet föreslås även en förordning om betydelsen av termerna tätbebyggelse och samlad bebyggelse, vari det framgår mer om definitionerna av de nämnda begreppen.

De flesta författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, med vissa undantag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.