Yttrande över Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i patientlagen (2014:821), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i hälso- och sjukvårdsförordningen.

I sak anges förslaget innebära huvudsakligen att begreppet listning införs i lagstiftningen och utgör grunden för patientens valfrihet av utförare. Landstingen ska således erbjuda en listningstjänst. Även val av vårdutförare i annat landsting föreslås ska ske genom listning. Utredningen föreslår att listningen ska ske på utförarnivå och att den endast ska kunna ske hos den utförare av hälso- och sjukvårdstjänster som är godkänd och har ett kontrakt enligt lagen om valfrihetssystem eller har motsvarande kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling. Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt hos den utförare där patienten är listad. Vårdgarantin ska gälla hos den utförare där patienten är listad. Vidare slås det fast att avgiften för besök i primärvård inom vårdvalssystemet ska fastställas till 0,0023 prisbasbelopp. Det föreslås att landstinget ska få besluta om begränsning av det antal patienter som får lista sig hos en utförare. En begränsning ska föregås av samråd mellan landstinget och utföraren. Landstingets geografiska område ska få delas upp i flera vårdvalssystem. Det föreslås också explicita bestämmelser om att landstingen ska informera om möjligheten att välja fast läkarkontakt och om listningstjänsten.

Utöver författningsförslaget lämnar även utredningen en rad rekommendationer och gör ett flertal bedömningar och föreslår att vidare utredningsarbete ska utföras av myndigheter och andra. Regelrådets granskning fokuserar på författningsförslagets konsekvenser för företag.