Yttrande över Dokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader (rapporter)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lag om dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk[1] och förslag till lag om klimatdeklaration om byggnader. Vidare ingår förslag till förordning om dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk och förordning om klimatdeklaration av byggnader.

I sak anges förslaget innebära följande när det gäller dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk. Det införs lagkrav på att upprätta loggbok vid uppförande av nya byggnader som har en bruttoarea över 1000 m2, dock med vissa undantag. Lagkrav införs också på att upprätta loggbok för nya anläggningar som byggs i form av väg, järnväg, spårvagn eller tunnelbana. Lågtrafikerade vägar med en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) under 2000 fordon ska dock vara undantagna från kravet. Byggprodukter som stadigvarande ingår i byggnadsverk ska förtecknas i loggboken, med vissa undantag. I loggboken ska bland annat anges artikelinformation, datum för loggning, viss information om kemiska produkter[2], prestandadeklaration om produkten är CE-märkt, mängd och placering i byggnadsverket. Vidare ska det för byggnadsverket finnas en sammanställning över byggnadens kandidatämnen enligt Reach[3] och det ska framgå var i byggnadsverket dessa är placerade. Det föreslås också bestämmelser om system för dokumentation av uppgifter och för hur loggboken ska upprättas och förvaltas. När det gäller klimatdeklaration av byggnader innebär förslaget att regler införs med krav på en klimatdeklaration av byggnader. Krav på klimatdeklarationen gäller vid uppförande av byggnader, dock med vissa undantag, och genomförs i etapper för olika byggnadstyper. Inledningsvis omfattas flerbostadshus och lokaler. För övriga byggnader, däribland småhus, föreslås kraven börja gälla två år senare. Klimatdeklarationen föreslås följa indelningen av en byggnads livscykel i livscykelskeden och moduler enligt befintlig europeisks standard[4]. Initialt ska det bli obligatoriskt att redovisa byggskedet[5].

Utöver dessa författningsförslag, som återfinns i två rapporter från Boverket, innehåller remissen delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial (SOU 2018:52) från kommittén för modernare byggregler. Eftersom detta delbetänkande inte innehåller något författningsförslag omfattas det inte av Regelrådet granskning.

[1] I remissen benämns detta dokumentationssystem loggbok. I detta yttrande används växelvis orden dokumentationssystem och loggbok, för att beteckna samma sak.
[2] Säkerhetsdatablad för kemiska produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och information om s.k. kandidatämnen i varor enligt samma rättsakt.
[3] Se fotnot 1 för rättsaktens namn och ordningsnummer.
[4] Europeisk standard EN 15978 Hållbarhet för byggnadsverk, miljöprestanda för byggnader
[5] Med byggskedet avses uppgifter om råvaruförsörjning, tillverkning och transport i produktskedet samt transport och bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.