Yttrande över Driftskompatibilitet och enheter som svarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem (SOU 2010:61)

För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 1 om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet för den gemensamma järnvägssektorn föreslås ändringar i järnvägslagen (2004:519) och i järnvägsförordningen (2004:526). Beträffande driftskompatibilitet innebär förslagen huvudsakligen att ett godkännande för att ta i bruk ett fordon ska gälla i hela EU. Alla järnvägsfordon ska märkas med ett europeiskt fordonsnummer och en beteckning för driftskompatibilitet. Beträffande järnvägssäkerhet innebär förslagen i huvudsak att för varje järnvägsfordon som tas i bruk ska en enhet som svarar för dess underhåll, en så kallad ECM 2 , definieras i det nationella fordonsregistret. Som ECM kan utses fysisk eller juridisk person som har kompetens och ekonomiska resurser för sina uppgifter och även i övrigt är lämplig. När det gäller godsvagnar ska ECM vara certifierad. Det nya driftskompatibilitetsdirektivet (2008/57/EG) och direktivet om ändring i driftskompatibilitetsdirektivet (2009/131/EG) samt direktivet om ändringar i järnvägssäkerhetsdirektivet (2008/110/EG). Driftkompatibilitetsdirektivet ersätter de två tidigare direktiven om driftskompatibilitet, för höghastighetståg och konventionella tåg.