Yttrande över Elförbrukare vid spårbunden trafik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Det föreslås att det ska införas en särskild reglering av vem som ska anses förbruka den el som omfattas av skattenedsättningen för energiskatt på el som förbrukas vid spårbunden trafik. Det anges att vem som faktiskt förbrukat elen i dessa fall därmed kommer sakna betydelse. Vid tillämpningen av reglerna ska infrastrukturförvaltare respektive spårinnehavare anses förbruka den el som förbrukas inom förvaltat järnvägsnät respektive innehavd spåranläggning. Den el som förbrukats inom ramen för en grundläggande tjänst, tilläggstjänst eller extratjänst i ett järnvägsfordon som befinner sig i ett järnvägsnät ska anses förbrukad av den tjänsteleverantör som tillhandahöll tjänsten vid förbrukningstillfället.

Enligt lagen om skatt på energi finns möjlighet till avdrag och återbetalning av skatt på el som förbrukats i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning. Om el används för detta ändamål förbrukats av någon som är skattskyldig för energiskatt på el så uppnås nedsättningen genom att denna yrkar avdrag i sin punktskattedeklaration medan i de fall elen förbrukats av någon som inte är skattskyldig så uppnås nedsättningen efter att denna ansökt om återbetalning. I vissa situationer finns det en osäkerhet rörande vem som kan beviljas nedsättningen för elförbrukning vid spårbunden trafik.