Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till ändring i föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. Föreskrifterna ställer krav på certifiering och att produkterna ska vara utförda i enlighet med någon av de standarder som listas i bilagan till författningen. Det föreslås att enfasdon för anslutning av spisar (25 A) (spisdonet), som är upptaget i svensk standard också ska läggas till i bilagan till författningen. Förslaget medför att företag kan tillverka och sälja det aktuella spisdonet på den svenska marknaden.

Taggar:

stickproppar