Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om behörighet för elinstallatörer samt kompletterade konsekvensutredning

Regelrådet har den 20 mars 2013 (N 2008:05/2013/53) yttrat sig över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om behörighet för elinstallatörer. Regelrådet avstyrkte förslaget med motiveringen att det på grund av avsaknad av beskrivning och beloppsmässiga beräkningar av de administrativa kostnader som förslaget kan ge upphov till inte gick att avgöra om de från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna valts. Konsekvensutredningen bedömdes som bristfällig. Elsäkerhetsverket har nu återremitterat förslaget med en kompletterad konsekvensutredning till Regelrådet.

I remissen föreslår Elsäkerhetsverket en ny föreskrift om behörighet för elinstallatörer som ersätter de nu gällande föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 och ELSÄK-FS 2010:4. Förslaget innebär bl.a. en ändring av villkoren för praktik för elinstallatörer för att möjliggöra att den som genomgår utbildning kan praktisera för att slutföra sin utbildning. Det föreslås även ett nytt sätt att ställa utbildnings- och praktikkrav för behörighet genom ett antal kunskaps- och färdighetskrav som den sökande ska uppfylla samt utökade möjligheter till att få utbildning och praktik godkänd även om den utförts på en anläggning som inte omfattas av föreskrifterna eller i ett EES-land. Vidare föreslås ett generellt undantag från kravet i Elinstallatörsförordningen (1990:806) att en behörig elinstallatör och den yrkesman han har överinseende över ska vara anställda i samma företag under förutsättning att den behörige elinstallatören dokumenterar omfattning av arbetet, tidsram och vilka som deltar i arbetet.

 

Taggar:

elinstallatör