Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

I remissen föreslår Elsäkerhetsverket en ny föreskrift om behörighet för elinstallatörer som ersätter de nu gällande föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 och ELSÄK-FS 2010:4. Förslaget innebär bl.a. en ändring av villkoren för praktik för elinstallatörer för att möjliggöra att den som genomgår utbildning kan praktisera för att slutföra sin utbildning. Det föreslås även ett nytt sätt att ställa utbildnings- och praktikkrav för behörighet genom ett antal kunskaps- och färdighetskrav som den sökande ska uppfylla samt utökade möjligheter till att få utbildning och praktik godkänd även om den utförts på en anläggning som inte omfattas av föreskrifterna eller i ett EES-land. Vidare föreslås ett generellt undantag från kravet i Elinstallatörsförordningen (1990:806) att en behörig elinstallatör och den yrkesman han har överinseende över ska vara anställda i samma företag under förutsättning att den behörige elinstallatören dokumenterar omfattning av arbetet, tidsram och vilka som deltar i arbetet.