Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk. Remissen innehåller även förslag till ändring i föreskrifter (2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning och förslag till ändring i föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.

I föreskriftsförslaget om stickproppar och uttag för allmänbruk anges de krav som ska gälla för dessa samt vissa övriga bestämmelser såsom om tillsyn. I bilaga till föreskriften anges de standarder som ska gälla för stickproppar och uttag för allmänbruk.

I förslaget till ändring i föreskrifter om viss elektrisk materiel föreslås att vissa bestämmelser inte ska gälla för stickproppar och uttag som omfattas av ovan nämnt förslag, eller föreskrifter som trätt i dess ställe.

I förslaget till ändring i föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda föreslås att nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar ska uppfylla kraven i ovan först nämnda föreskriftsförslag eller föreskrifter som trätt i dess ställe.