Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av ny elsäkerhetslag

Förslaget innehåller tre nya författningar och avser föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:X) om auktorisation för elinstallationsarbete, föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:X) om elinstallationsarbete samt föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:X) om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om elinstallationsarbete och de undantag från kraven som ska gälla för vissa typer av elinstallationsarbete. Utöver krav på auktorisation för elinstallatörer innehåller föreskriftsförslaget också bestämmelser avseende praktisk erfarenhet, krav på utförande, på märkning, dokumentation och varselmärkning samt detaljerade krav på det egenkontrollprogram vars övergripande krav redan fastställts i den nya elsäkerhetslagen (SFS 2016:732).

I samband med ikraftträdandet av de nya föreskrifterna kommer Elsäkerhetsverkets föreskrifter

(ELSÄK-FS 2013:1) om behörighet för elinstallatörer att upphävas.

 

Taggar:

elsäkerhetslag