Yttrande över En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (Ds 2018:41)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändringar i följande författningar, med anledning av EU:s nya kontrollförordning[1]:

  • Epizootilagen (1999:657)
  • Zoonoslagen (1999:658)
  • Livsmedelslagen (2006:804)
  • Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
  • Lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
  • Lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
  • Lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
  • Lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
  • Djurskyddslagen (2018:1192)
  • Miljöbalken (1998:808)

Vissa av ändringarna är språkliga, såsom att uttrycken offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet och organ med delegerade uppgifter betyder samma sak som i den nya kontrollförordningen. Vidare föreslås nya bemyndiganden som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för aktörer att lämna uppgift om sin verksamhet. Det införs även bestämmelser om tystnadsplikt för dem som utövar offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, samt en möjlighet för kontrollmyndigheter att i vissa fall köpa in produkter utan att identifiera sig, i syfte att kontrollera att produkterna uppfyller gällande krav (så kallad mystery shopping).

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 14 december 2019.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 99/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll.