Yttrande över En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), försäkringsrörelselagen (2010:2043) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslagen rör området flytträtt av försäkringssparande. Den nu remitterade promemorian sammanställer tidigare författningsförslag på området, med vissa egna tillägg.

Författningsförslagen hänförliga till inkomstskattelagen och försäkringsrörelselagen har sin grund i Livförsäkringsutredningens betänkande Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64). Regelrådet yttrade sig över betänkandet den 7 februari 2013, Regelrådets diarienummer N2008:05/2012/466. Konsekvensutredningen ansågs godtagbar.

Etc.