Yttrande över En inre marknad för digitala tjänster –ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen och förslag till ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket. Det ingår också förslag till ändring i förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv.

I sak anges föreslaget innebära att utredningen föreslår att Post- och telestyrelsen utses till behörig myndighet och samordnare för digitala tjänster och att Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv utses till behöriga myndigheter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag